Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Välkommen till oss - Vi öppnar dörrar!


Dammsdal skola och boende

Barn har det bäst när de bor hemma hos sina egna föräldrar. Det gäller även barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Ibland måste man välja det näst bästa och då kan vi vara ett bra val.

Dammsdal har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat och kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Vår skola på Dammsdal är anpassad för att hjälpa ungdomar som tidigare har haft det tufft på hemorten.

Logotyp Dammsdal skola och boende
Dammsdals symbol: Guckusko

Film om Dammsdalsskolan

 • En växt som behöver speciella förutsättningar för att kunna växa.
 • Den växer långsamt och är mycket sällsynt.
 • Behöver rikligt med näring för att blomma.
 • När den blommar är den vackrare än många blommor och står sig länge.

Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Förutsättningarna och möjligheterna att lyckas på Dammsdal kan vara större än tidigare. Anledningen är att vi har kunskaper om funktionsnedsättningarna, om en specifikt anpassad pedagogik, vi har anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och dessutom möjlighet att ge eleven stöd under hela dygnet.

Vi tar hänsyn till det annorlunda sättet att lära, tänka och förstå verkligheten och hjälper eleven att se sammanhang och meningsfullhet med att gå i skolan. Det kan göra skillnad då vi i första hand hjälper eleven att lyckas med sina studier utifrån sitt perspektiv. Vårt mål är att eleven slutar skolan på Dammsdal med känslan av att ha uppnått de mål som är rimliga för henne/honom.

Ungdomarna kommer från olika delar av landet och har oftast varit föremål för omfattande utredningar av barnhabilitering, barnpsykiatrisk klinik och socialförvaltning på grund av att de utvecklat ett destruktivt sätt att hantera sina svårigheter. Vid dessa utredningar har det framkommit att ungdomarna har behov av hjälp och stöd i en miljö där det finns människor i såväl skola som boende som förstår deras individuella behov och bakomliggande funktionsnedsättningar. 

Skolhälsovård och medicin sköts av vår sjuksköterska med hjälp av vår konsultläkare Samuel Lindholm som är psykiatriker. 

Dammsdal är miljöcertifierad enligt ISO 14001.


Anpassad skolgång
Ungdomarna är i åldrarna 12- 21 år och befinner sig på skiftande utvecklingsnivåer, vilket betyder att skolgången måste anpassas efter var och ens förutsättningar. Med hänsyn till att våra elever ofta har en ojämn begåvningsprofil så passar inte bara en skolform riktigt bra så ibland kan både grundskola och grundsärskola bedrivas parallellt. Givetvis gäller samma sak på gymnasienivå.

Skolan bedrivs på tre olika ställen i Vingåker. På Dammsdals område ligger skolan som vi flyttade in i 2004. Den byggdes efter en förebild i Århus, Danmark.Eleven har en lugn miljö med eget studierum i anslutning till klassrummet. En del av gymnasieskolan är integrerad i kommunens lokaler med avsikt att skapa kontakter utanför Dammsdal.

Träningsskolan som bedrivs på Åsens gård är avsedd för sex personer med både boende och skola i samma lokaler, främst för att möjliggöra inlärning under mer än bara skoltid.

På skolan arbetar lärare och assistenter. Utöver kunskaper i olika ämne så är våra lärare särskilt duktiga på funktionshindren och på det pedagogiska arbetssätt som vi når våra elever genom. För att klara alla elevers önskemål och skiftande nivåer försöker vi hitta lösningar genom t.ex. distansstudier, samarbete med vuxenutbildningen och lärare från andra skolor. Rektor är chef för skolan.

Om oss
Det finns för närvarande elva elevhem på Dammsdal, allt från boende inom skolområdet till egen lägenhet i samhället. Det senast byggda elevhemmet ligger i anslutning till skolans område och togs i bruk 2010. Det är ett nybyggt, anpassat boende för 2 x 4 elever.

Eleverna vistas dygnet runt och året om hos oss vilket gör att vi måste ha ständig bemanning på våra elevhem. Varje hem har sin gruppledare för att styra och leda arbetet. Till deras hjälp finns en enhetschef.

Ängen
Elevrum

Elevrum

Tv-rum boende Ängen

 

Flexibilitet och anpassning
Flexibilitet och anpassning till våra elevers behov är honnörsord på Dammsdal. Att hitta lösningar när situationen verkar hopplös är vår största utmaning.
Vårt pedagogiska arbete härstammar från” Division Teacch” i North Carolina, USA. Att göra tillvaron tydlig och förutsägbar och ge strategier för beteende och handling, skapar trygghet och förutsättningar för att fokusera på inlärning. Sedan 1994 har vi handledning och utbildning direkt ifrån division Teacch, en gång per år.

Till vår hjälp har vi också Peter Vermeulen från Gent i Belgien. Han har stor erfarenhet och kunskap om personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism och handleder oss i bl.a. ”Socrautiskt bemötande” vilket innebär att ställa frågor till eleven så att han eller hon själv kommer fram till svaret. (Namnet är naturligtvis kopplat till Socrates, bara lite autisminspirerat).

Strategi

Strategi

Schema filofax

Planering

    

                

= "Sokrautiskt samtal"

För att vi på Dammsdal ska utvecklas och vara kunniga inom området autism och Aspergers syndrom har vi kontinuerlig kontakt med Center for Concrete Communication, Gent Belgien. Dr. Peter Vermeulen har utvecklat samtalsmetoden ”Sokrautiska samtal” som är ett visuellt anpassat sätt att ställa frågor utifrån Sokrates förhållningssätt. - En bra lärare ställer dom ”rätta frågorna”. Detta är det mest verkningsfulla arbetssätt som vi lärt oss på senare år.

Ett sokrautiskt samtal hjälper personer med autism att se mening i situationer, i aktiviteter, i andras beteenden och i sociala sammanhang.
Det ger självreflekterande insikter som blir värdefulla i vardagen och för framtiden, och hjälper personal att respektfullt bemöta personer med autism utifrån deras perspektiv.

Det bygger på att hjälpa personer med Aspergers syndrom och autism att visuellt se samband, fördelar och nackdelar. Detta arbetssätt kompletterar tydliggörande pedagogik och sociala berättelser.

Det sokrautiska samtalet har många fördelar ur ett lärande perspektiv
• Samtalet leder till optimalt lärande och säkrar kunskap
• Sann kunskap blir värdefull först när du kommer på den själv
• Samtalet är i grunden pedagogiskt och skapar förståelse hos alla
inblandade
• Ett kreativt samtal som ger idéer om vad som kan förbättras
• Samtalet hjälper till göra det enklare att förstå beslut/förändringar

I ett sokrautiskt samtal kan eleverna;

• Uttrycka sina egna tankar (inte bara referera till vad andra har sagt)
• Uttrycka sig tydligt och precist så att missförstånd undviks
• Uttrycka sig fritt och prövande, det vill säga avstå från värderingar,
förutfattade meningar
• Se på andras uttalande i enlighet med ovanstående punkter

Sociala berättelser, seriesamtal är ett pedagogiskt arbetssätt eller ett pedagogiskt verktyg för personer som:

 • har svårt att fullt ut förstå verbal kommunikation
 • behöver stimulera fler sinnen för att förstå
 • behöver nedskrivna levnadsregler eller strategier för att komma ihåg

Hjälpmedlet sociala berättelser och seriesamtal är skrivna och ritade förklaringar och strategier. De försöker visa tillrätta, förklara sociala mönster, oskrivna regler och sociala normer. De kan ge insikt om orsak och verkan och sätter händelser i ett sammanhang och ger redskap till bättre social kompetens.

Med pennans hjälp kan man:

 • Logiskt bygga upp tankar
 • Förtydliga situationer
 • Konkretisera
 • Ge stöd i att se sammanhang och samband
 • Förklara ordningsföljder och konsekvenser
 • Ge möjlighet att bearbeta och reflektera så att nya beteenden eller tillvägagångssätt kan förstås, prövas och läras in
 • Öka självständigheten
 • Få chans till bättre socialt samspel

Det hjälper också personen att ordna upp i ett ostrukturerat ”erfarenhetsbibliotek”. Om situationen inte är som jag tror, som jag tolkar den, hur är den då? När vi i första hand använder ett talat språk för att förmedla ett budskap lindar vi in budskapet i massor med ord blandat med mimik och gester. Det blir svårt för en person med Aspergers syndrom och autism att tolka.

Källa: Carol Gray, Jenison Public School, Jenison, Michigan USA                                                                                

                                                                                                 Dammsdal öppnar dörrar


 

 

 

Kontakt

Besöksadress: DammsdalHitta till ossPostadress: 643 92 VingåkerE-post

Välkommen till Dammsdal

Logotype Dammsdal skola och boende