Landstinget Sörmlands logotyp

Agenda 2030 i landstinget

2018-06-05

Landstinget arbetar med samtliga mål i Agenda 2030 och har gått med i ett pilotprojekt tillsammans med FN-förbundet och SKL för att stärka kunskap och engagemanget ytterligare för Agenda 2030.

Landstinget är med i FN-förbundets och SKLs pilotprojekt kring Agenda 2030. Projektet syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under projektets gång kommer landstinget att bidra med kunskap och vara med och forma utbildnings- och kommunikationsmaterial som sedan kommer att spridas nationellt. Under projektet kommer utbildningsinsatser om Agenda 2030 att genomföras inom landstinget.

Agenda 2030 är en global agenda med lokala, nationella och regionala frågor, där utmaningarna är globala men lösningarna lokala. I Agenda 2030 finns 17 globala mål som omfattar tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

Hur jobbar vi idag?

Landstinget arbetar och har under flera år arbetat direkt och indirekt, med samtliga mål i Agenda 2030. Här är ett par exempel:

• Vi arbetar för att alla patienter, kunder, elever, brukare, besökare och medarbetare ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett korrekt sätt oavsett vem hen är. Till exempel har vi tagit fram Normverktyget för att synliggöra hur normer kan ha påverkan på vårt bemötande.
• Sörmlands Naturbruk bidrar till hållbar utveckling genom olika utvecklingsprojekt med anknytning till naturbruk.  Sörmlands naturbruk bidrar till att upprätthålla ekosystem, och bidra till biologisk mångfald.
• Vi tar ställning för hbtq-personers lika rätt och rättigheter, och visar upp vårt arbete på Pride-arrangemang i länet.
• Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera energianvändningen, till exempel ställer vi miljökrav vid ny- och ombyggnationer, vi gör energideklarationer och installerar solceller.
• Vi arbetar konsekvent med att stärka barnets rätt, våra 200 barnrättspiloter skapar förståelse och ökar kunskapen i många olika verksamheter i hela landstinget.
• Vi förebygger risker och minskar användningen av miljö och hälsoskadliga kemikalier genom aktivt utfasningsarbete och riskbedömningar.
• Vi ställer miljömässiga och sociala krav vid upphandling och inköp av produkter och tjänster.
• Vi arbetar hälsofrämjande med insatser på friskfaktorer för hälsa, till exempel hälsotorg och diplomerade hälsocentraler samt genom rökfria sjukhusområden.
• Vi arbetar med att minska klimatpåverkan från våra måltider genom aktiva livsmedelsval, säsongsanpassning av meny och utvecklar arbetssätt för att reducera matsvinn.
• Vi deltar i cykelvänlig arbetsplats.
• Folkhögskolorna är tillsammans med länets övriga folkbildningsaktörer viktiga aktörer i länet för att uppnå målen för ett friskare län. Inte minst är dessa verksamheter en viktig garant för dialog och en demokratisk samhällssyn.
• I landstinget finns ett vårdprogram mot våld i nära relationer. Vårdprogrammets mål är att förbättra omhändertagandet av patienter/brukare som utsatts för våld i nära relationer och de personer som närmast påverkas av våldet.