Landstinget Sörmlands logotyp

Sveriges friskaste län


Framtidens hälso- och sjukvård 2.0

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. För att komma dit behöver Landstinget Sörmland arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa. Det här är våra sex målområden som ska vägleda kommande satsningar till en god framtida hälso- och sjukvård:

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Mål: Förbättrad folkhälsa och mer jämlik hälsa.

Vi behöver fokusera på minskad användning av tobak och alkohol och på ökad fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor. Konkreta exempel på satsningar är fler screeningprogram för att hitta tidiga tecken på sjukdom och riskfaktorer, hälsosamtal, hälsoskola för nyanlända och uppsökande verksamhet för att nå fram till människor som sällan själva tar kontakt med hälso- och sjukvården.

Personcentrerad vård

Mål: Patienternas delaktighet i vården ska förbättras.

Vi ska ha en strategi för personcentrerad vård där patienten ska vara delaktig i alla beslut om sin egen vård. Fler ska erbjudas fast vårdkontakt och vi behöver utveckla teambaserad vård.

Fördjupad information om arbetet med personcentrerad vård.

En utbyggd primärvård och en förstärkt närvård

Mål: Det ska bli enklare att söka och få rätt vård.

En större andel av den basala sjukvården vid sjukhusen kommer i framtiden att ske i primärvården samt i patientens hem. Vi behöver fortsätta utveckla fler mobila team, stärka specialiserad sjukvård i hemmet. Hälso- och sjukvården ska också ha hög tillgänglighet och anpassa mottagningstider samt tidbokning och andra webbtjänster utifrån patienternas behov och önskemål.

Patienter med komplexa behov – kroniker och multisjuka

Mål: Minska onödig vård med bättre omhändertagande direkt.

Vi behöver stärka och utveckla en sammanhållen vård och omsorg samtidigt som vi gör det enklare för den enskilde patienten och närstående. Fler samordningssjuksköterskor ska stärka kontinuiteten och samordna vården. Patienter och närstående behöver förutsägbarhet och överblick. Vi behöver också satsa på möjlighet till direktinläggning, snabbspår på akuten, skapa fler mobila team, utveckla sammansatta team med bredd av nödvändiga kompetenser samt skapa snabbspår till rätt vårdgivare.

Det digitala landstinget

Mål: Fler digitala tjänster som är tillgängliga för och som lever upp till patienternas och medborgarnas förväntningar.

Patienter som kan och vill ska kunna välja digitala alternativ.

Främja det goda och närvarande ledarskapet

Mål: En attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner arbetsglädje.

Våra ledare ska inspirera till mod och skapa en trygg miljö där medarbetare vågar ta initiativ och agera. För att stärka och utveckla våra ledare måste vi ge dem förutsättningar att framgångsrikt utföra sitt uppdrag, vilket vi gör med ett genomtänkt och fokuserat arbete med ledarskapsutveckling.