Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Offentliga handlingar

Landstinget Sörmland är, som alla myndigheter i Sverige, skyldig att samla och ordna sina allmämnna handlingar. Det vanligaste sättet är att registrera handlingarna i ett diarium.

Ett diarium innehåller dagliga registreringar av en offentlig verksamhets in- och utgående allmänna handlingar. Diarieföring syftar bl.a. till att:

  • visa att myndigheten handlagt varje ärende enligt lagar och förordningar
    möjliggöra återsökning av ärenden hos myndigheten
  • säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

Tänk på att korrespondens såsom brev, fax och e-post med landstinget blir allmän handling som kan läsas av andra. Offentlighetsprincipen kan inte kringgås genom att ärenden som rör en landstingsfråga adresseras hem till tjänstemän eller förtroendevalda, dessa måste ändå diarieföras. Man kan heller inte be om att ansökningshandlingar ska behandlas konfidentiellt, dessa är allmänna handlingar.

En allmän handling är inte alltid offentlig, den kan också vara sekretessbelagd, vilket innebär att den är hemlig. Men det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i Sekretesslagen eller Sekretessförordningen som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig. Sekretessen omfattar bland annat uppgifter om patientjournaler, personalsociala akter och uppgifter i en upphandling.