Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Folkhälsa

ÄppelblomDe flesta människor ser hälsan som en viktig del av livet. Vad hälsa betyder är individuellt och varierar mellan kulturer.

Befolkningens hälsa är av grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen, och påverkar direkt behoven av hälso- och sjukvård. Det finns många goda anledningar att främja folkhälsan.
 

Mäta befolkningens hälsa

Hur det står till med folkhälsan och hur den utvecklas beror på hur vi definierar hälsa. Några av de vanligaste sätten att jämföra hälsan över tid och mellan länder är via medellivslängden och spädbarnsdödligheten.

En historisk tillbakablick

Det som i första hand främjar hälsan är våra grundläggande förutsättningar. Utbildning spelar en stor roll. Tillgången till husrum, rent vatten, säker mat och god sanitet har varit mycket viktiga för den nära på dubblade medellivslängden i västvärlden.  Även barnmorskor och säkra förlossningar har en nyckelroll.

Livsvillkoren och levnadsvanorna har varit viktiga under en lång tid, oavsett om det handlar om smittsamma sjukdomar, psykisk ohälsa eller ålderssjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Många blir förvånande över att det är samhällsutvecklingen snarare än vaccin och läkemedel som kraftigt begränsat sjukdomar som tuberkulos och kolera.

Sjukdom har alltid flera orsaker

De flesta sjukdomar och hälsoproblem beror på flera samverkande orsaker. Det är ovanligt att alla som utsätts för något hälsofarligt blir sjuka. En olycka kommer sällan ensam och så är det med sjukdomsspridning – den som har flera svårigheter i sitt liv löper större risk att bli sjuk. På motsvarande sätt är det mindre risk att bli sjuk för den person som har många positiva och stärkande inslag i sitt liv. Det är fullt möjligt att både ha flera risker och skyddsfaktorer runt sig.

Villkor, vanor och vården

I första hand bestäms befolkningens hälsonivå av livsvillkoren, till exempel vilket samhälle vi lever i, möjligheten att arbeta, tillgången till boende, utbildningsnivå och miljön. Även arvet är av betydelse, dels vår genetik men även vilken familjemiljö vi växte upp i. Också det sociala är viktig, umgänge med närstående så väl som vänner.

Folkhälsan påverkas också av våra levnadsvanor. Utsattheten för stress, möjligheterna till rörelse, säker och näringsrik kost och möjligheten till vila och rekreation påverkar sannolikheten att vi ska drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Bruket av tobak och alkohol intar här en särställning på nationell och global nivå när det gäller skadliga effekter.

I sista hand bestäms folkhälsan av tillgången till en god och jämlik vård och rehabilitering. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar och mödra- och barnhälsovård är särskilt betydelsefulla i det avseendet.

Figuren visar ett sammanfattat sätt att illustrera hur befolkningens hälsa skapas:

hälsans bestämningsfaktorer

Vem kan påverka befolkningens hälsa?

Det finns mycket som både politiker, offentliga verksamheter, civilsamhället, privata företag och individer kan göra för att främja folkhälsan. Hälso- och sjukvården utgör en liten del av folkhälsoarbetet, och kommer in ganska sent i kedjan när vi redan blivit sjuka eller utvecklat någon vana som vi behöver hjälp att förändra.

Därför arbetar Landstinget Sörmland både med att främja patienternas hälsa och med kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället för att påverka orsakerna till hälsa, till exempel tiden i skolan och det demokratiska deltagandet. Här kan du läsa mer om vårt folkhälsoarbete.