Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kulturorganisationer

Bidrag kan sökas för hela kulturområdet, som t ex musik- och teaterverksamhet, bildkonst, dans, film, ordkonst, museiverksamhet och folkbildning.

Bidrag

Bidrag kan beviljas till kulturorganisationer eller folkbildande organisationer med länsövergripande intresse. Länsövergripande organisationer ska för sina medlemsorganisationer i länets prioritera utvecklande projekt inom bidragsram.

Bidrag kan årligen sökas för den löpande regionala verksamheten i länet samt för utveckling av verksamheten inom nya områden.   

Bidragsbelopp

Bidragsbeloppens totala storlek är beroende av rambeslut från landstingsfullmäktige och den detaljfördelning som senare fastställst av Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Utbetalningar

  • Bidrag upp till 50 000 kronor utbetalas den 28 februari
  • Bidrag över 50 000 kronor utbetalas med en tredjedel av beloppet 28 februari, 30 juni och 30 november

Rapportering

Bidragsmottagare ska under året rapportera problem av ekonomisk eller verksamhetsmässig art som äventyrar användningen av beviljat bidrag till avsett ändamål.

Om bidragsmottagaren inte kan, eller kommer kunna, följa den verksamhetsplan och budget som lämnades in i samband med ansökan kan det leda till att bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig.

För att Kultur & Utbildning ska få en överblick över eventuellt bidrag som kommer återbetalas genomförs årligen en avstämning genom att bidragsmottagaren svarar på några frågor i en Google-enkät. Senast den 15 november bidragsåret ska bidragsmottagaren svarat på enkätfrågorna.

Länken till enkäten mailas ut till bidragsmottagare senast 14 dagar innan sista svarsdag. Kontakta Kultur & Utbildning om behov finns av att istället få enkäten skickad till bidragsmottagaren.

Ansökningar

Bidrag inför kommande år har sista ansökningsdatum 1 oktober.

Ansökan skickas till:

Kultur & Utbildning Sörmland
Box 314
611 26  NYKÖPING

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2Postadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
E-post
KultursamordnareUlla AllmérTelefon arbete: 0155-24 70 95