Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientdatalagen

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är
ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård.
Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat
hur den får användas av vårdgivarnas personal. All personal inom hälso- och
sjukvården har dessutom tystnadsplikt.

Uppgifterna sparas (arkiveras) under lång tid och gallring av informationen
sker utifrån särskilda regler.

Exempelvis finns uppgifter om:
• besök på vårdcentraler, sjukhusmottagningar
• besök på tandvårdskliniker, hjälpmedelscentraler
• vårdtillfällen på sjukhuskliniker
• undersökningar, operationer, åtgärder och eventuella avvikelser
• diagnoser
• patientavgifter
• läkemedel

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen gör det möjligt för oss i vården att ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats. Detta gör att vi lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Uppgifterna skyddas från insyn av obehöriga. Andra landsting, privata vårdgivare och kommunal vård är exempel på andra vårdgivare som successivt kommer att ingå i sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Sörmland.

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal utanför den vårdenhet där uppgifterna skapats, kan du begära att dina uppgifter spärras. Då begränsar du möjligheten för vården att ge dig en bra och säker vård. Om du vill spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna aven spärr.

• Inom Landstinget Sörmland kan du spärra andra vårdenheter t ex
vårdcentraler eller sjukhuskliniker att se dina uppgifter.
• Om du inte samtycker till sammanhållen journalföring kan du spärra
din journal så att olika vårdgivare inte kan ta del av uppgifterna mellan
varandra. Till exempel kan du spärra en privat vårdgivare från att
se de uppgifter som Landstinget Sörmland har om din vård.
• Om du vill spärra dina uppgifter ska du meddela din vårdcentral
eller klinik muntligt eller skriftligt. Du kan när som helst begära att
spärren tas bort.
• Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera
dem som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna
är nödvändiga för den vård som du behöver.
• Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Samtycke till att hämta information

Första gången vi i landstinget behöver veta mer om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Ditt samtycke registreras i datasystemet.
Det är bara den personal som du har aktuell vårdrelation med, som efter
att du har gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Förutsättningen är
att de har behov av uppgifterna i sitt arbete för att ge dig vård. Du kan när
som helst ändra ditt samtycke.

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Landstinget Sörmland har elektroniska journaler och kan därför spåra vem som läst din journal. Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal. Vänd dig till din vårdcentral eller klinik för att få uppgifter utlämnade om detta.

Remittering till andra vårdenheter


När du remitteras till en annan vårdenhet medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av den vårdinformation om dig, som patientansvarig läkare har bedömt behövs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

Nationella kvalitetsregister

Vårdgivarna samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper från hela landet i nationella kvalitetsregister. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete.
Genom att vara med i nationella kvalitetsregister
bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta
vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren.

Personuppgiftsansvarig/personuppgiftsombud

Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom Landstinget Sörmland.
Privata vårdgivare och de kommunala vårdgivarna är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter.
Enligt PUL (personuppgiftslagen) har landstinget utsett ett personuppgiftsombud (PUO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Inhämtande och utlämnande av personuppgifter

Från Skatteverkets befolkningsregister erhålls uppgifter om alla adressändringar och vissa personliga förändringar (t ex namnändring och civilståndsändring).
Landstinget lämnar i vissa fall personuppgifter till andra myndigheter, till nationella hälsodataregister samt till andra vårdgivare som inte ingår i sammanhållen patientjournal. Varje utlämnande prövas enligt sekretesslagen.

Rätt till information enligt PUL

Som patient har du rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i landstingets datasystem. Du kan begära ut dina personuppgifter genom en skriftlig och undertecknad ansökan som du lämnar till den vårdenhet som du haft kontakt med eller till personuppgiftsombudet.
Du får begära ett utdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår.

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter

Om du anser att uppgifter om dig inte är riktiga, så är den personuppgiftsansvarige skyldig att snarast rätta, blockera eller ta bort uppgifterna om det inte strider mot annan lagstiftning, till exempel patientdatalagen.

Rätt till skadestånd

Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot patientdatalagen,
personuppgiftslagen eller sekretesslagen kan landstinget i vissa fall ersätta
dig för skada eller kränkning av den personliga integriteten.

Hit kan du vända dig

Personuppgiftsombudet,
Landstinget i Sörmland,
611 88 Nyköping.