Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Närvård i Sörmland

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till basal hälso- och sjukvård där de bor eller vistas. Vården ska vara tillgänglig nära, såväl geografiskt som tidsmässigt.

Landstingets primärvård och sjukhusvård samt den kommunala vård och omsorgen och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland. Det är individens behov som är utgångspunkten för vården och målet är att den enskilde inte ska märka när ansvaret för vården går över från en vårdgivare till en annan.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel Apoteket, idrottsrörelsen, skolan och pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa vårdbehov. Exempel på sådana patientgrupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka, psykiskt funktionshindrade, demenssjuka och patienter med behov av vård i livets slutskede. Barns hälsa är också ett viktigt område.

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.

För att hålla i det goda arbete som startade i och med deltagande i den nationella satsning "Bättre Liv för sjuka äldre" har Sörmlands kommuner och landsting antagit en handlingsplan för"God vård och omsorg för äldre i Sörmland".